برگ-تشخیص-مالیات

برگ تشخیص مالیات

برگ تشخیص مالیات

برگ تشخیص مالیات یکی از اولین برگه‌ های رسمی مالیاتی صادره برای مودیان می باشد. در واقع برگه تشخیص مالیاتی کارنامه عملکرد حسابداری و مالی مودی طی دوره مالی گذشته می باشد. در این برگه نوع و میزان مالیات قابل پرداخت مطابق با گزارشات اعلامی مودی به وی ابلاغ می‌ گردد. ولی متاسفانه بعضی از مودیان به این برگه و امتیازاتی که به واسطه آن خواهند داشت، بی‌ توجه می باشند. از این رو در این مقاله از سری مقالات مالیات بر عملکرد قصد داریم شما را با برگ تشخیص مالیات و انواع آن و همچنین نحوه اعتراض به آن آشنا کنیم. با ما همراه باشید.

برگ تشخیص مالیاتی که با عناوین برگ ارزیابی عمومی مالیاتی و یا نامه برگ ارزیابی مالیاتی نیز شناخته می‌ شود، یکی از اوراق رسمی مالیاتی می باشد که طی آن سازمان مالیاتی، بعد از بررسی گزارشات مالی و اظهارنامه مالیاتی مودی و همچنین فعالیت های واقعی او مالیات محاسبه شده مودی را به وی ابلاغ می نماید.

انواع برگ تشـخیص مالیات

برگه تشخیص مالیاتی برای هر یک از انواع مالیات پرداختی مودی به صورت مجزا صادر می‌شود. بر این اساس انواع برگه تشخیص مالیاتی عبارتند از:

 • برگ تشخیص مالیات بر درآمد
 • برگ تشـخیص مالیات بر حقوق
 • برگ تشخیص مالیات تکلیفی

برگ تشخیص مالیات بر درآمد

ممیزان مالیاتی پس از بررسی درآمد ابرازی مودی در اظهارنامه مالیاتی و مطابقت آن با ترازنامه، دفاتر و اسناد و مدارک مودی و گزارش صورت معاملات فصلی او، مالیات بر عملکرد او را محاسبه و ابلاغ می‌ کنند.

برگ-تشخیص-مالیات

برگ تشـخیص مالیات بر حقوق

تمام اشخاصی که موظف به پرداخت حقوق می باشند بایستی پیش از پرداخت، مالیات متعلق را از حقوق قابل پرداخت کسر و به حساب سازمان مالیاتی واریز کنند. در حالتی که این اشخاص مالیات حقوق را پرداخت نکنند، پرداخت آن را به تعویق بیندازند و یا مغایرتی بین مبلغ مالیات حقوق قابل پرداخت و مبلغ پرداخت شده وجود داشته باشد، سازمان مالیاتی میزان مالیات و جریمه قابل پرداخت را به همراه میزان جریمه متعلق طی برگ تشخیص مالــیات حقوق به اطلاع مودیان می‌ رساند.

برگ تشـخیص مالیات تکلیفی

برگ ارزیابی مالیاتی در مورد مالیات های تکلیفی با دیگر انواع برگ تشخیص متفاوت می باشد. در حقیقت در این مورد سازمان مالیاتی، طی برگ تشخیص میزان مالیات تکلیفی قابل پرداخت مودی را به وی ابلاغ نماید.

مراحل صدور و ابلاغ برگ تشخیص مـالیات

بعد از اینکه مودی اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت قانونی ارسال کرد، ممیزان سازمان مالیاتی ظرف یک سال اطلاعات مالی و مالیاتی او را بررسی و تصمیم نهایی خود را در حوزه مالیات قابل پرداخت او در قالب برگ تشخیص مالیاتی اعلام می نمایند.

سازمان مالیاتی موظف می باشد برگ تشخیص صادره را ظرف یک ماه از تاریخ صدور، برای اطلاع مودی از مالیات قابل پرداخت خود به وی ابلاغ نماید.

نحوه ابلاغ برگ تشـخیص مالیات

با راه اندازی سامانه مایتکس، ابلاغ اوراق مالیاتی به صورت غیرحضوری و بصورت ابلاغ الکترونیکی مالیاتی انجام می گیرد. به این ترتیب که هم زمان با بارگذاری برگ تشخیص در سامانه ابلاغ الکترونیکی برگ تشخـیص مالیاتی (سامانه مایتکس) پیامکی برای مودی ارسال می‌ گردد.

به این ترتیب مطابق با دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی که طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ ابلاغ شد، در حالتی که مودی طی ۱۰ روز از تاریخ بارگذاری اوراق، آنها را مشاهده کند، به منزله ابلاغ واقعی برگه در نظر گرفته می‌ شود. ولی در حالتی که تا پایان روز دهم مودی ابلاغ را مشاهده نکنند، روز یازدهم به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره یک ماده ۲۰۳ ق.م.م در نظر گرفته می‌ شود.

مهلت پرداخت برگ تشخیص مالیات

بر اساس ماده ۲۳۹ ق.م.م، مهلت پرداخت مالیات ابلاغی در برگ تشخیص حداکثر سی روز بعد از ابلاغ اوراق می باشد. در حالتی که مودی طی این زمان مالیات خود را پرداخت نماید، ترتیب پرداخت آن را بدهد و یا به هر ترتیب اختلاف خود را با سازمان مرتفع کند، پرونده مختومه تلقی می‌ گردد.

برگ-تشخیص-مالیات

اعتراض به برگ تشخیـص مالیات

اعتراض به اوراق تشخیص مالیاتی به دو روش انجام می‌ گیرد:

 • مودی در مهلت قانونی نسبت به برگ تشخیص ابلاغی اعتراض نماید.
 • مودی هیچ اقدامی در خصوص برگ تشخیص انجام ندهد.

مودی در مهلت قانونی به برگ تشخـیص ابلاغی اعتراض نماید

مودیان مالیاتی بعد از دریافت برگ تشـخیص مالیاتی چنانچه نسبت به آن معترض باشند، بر اساس ماده ۲۳۸ ق.م.م، می‌ توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا توسط وکیل تام‌الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد کنند.

مسئول مربوط موظف است بعد از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از ۴۵ روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در حالتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا کند. در حالتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول و مودی خواهد رسید.

هر گاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را جهت رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد، بایستی مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف ارجاع کند.

مودی هیچ اقدامی در خصوص برگ تشخیص انجام ندهد

در چنین مواردی ممکن است مودی از وجود و یا محتویات برگ تشخیص مطلع نباشد. به این ترتیب مطابق با تبصره ماده ۲۳۹ ق.م.م در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات مواد ۲۰۳ و ۲۰۸ ق.م.م و تبصره‌ های آن ها به مودی ابلاغ شده و مودی هیچ اقدامی در مورد تمکین، اعتراض، پرداخت برگ تشخیص و یا مراجعه به سازمان مالیاتی انجام ندهد، در حکم معترض به برگ تشخیص شناخته می‌ شود. در این صورت پرونده امر برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌ شود.

نکته

دقت داشته باشید که روش اعتراض به انواع برگ تشـخیص مالیات اعم از اعتراض به برگ تشخیص مالیات عملکرد، مالیات تکلیفی و یا مالیات حقوق و همچنین اعتراض به ارزش افزوده به شرح مطرح شده در این مقاله می باشد.

مالیات خودرو

مالیات خودرو

مالیات خودرو چیست؟

مالیات وجهی میباشد که سالانه از سمت دولت به درامد اشخاص حقوقی و حقیقی تعلق می‌ یابد. قانون پرداخت مالیات بر درآمد خودرو یکی از این مواردی می باشد که از سال ۱۴۰۰ بوسیله سازمان امور مالیاتی برای افرادی که ارزش خودروی آن‌ ها بیش از ۱ میلیارد و نیم باشد، وضع گردیده است. مالیات خودرو شخصی جزء مالیات‌ های مستقیم محسوب می شود. و همه ی کسانی که حقیقی یا حقوقی که ارزش خودرو یا مجموعه‌ ی خوروهای آن‌ ها و همچنین فرزندان زیر ۱۸ سال تحت تکلفشان بیش از یک میلیارد تومان باشد، موظف به پرداخت درصدی از ارزش خودرو به عنوان مالیات می باشند.

نا گفته نماند که عدم پرداخت یا ارائه‌ ی اظهارنامه‌ ی مالیاتی در هنگام مقرر از سمت دستگاه‌ های اجرایی، مشمول جرائم نقدی خیلی سنگین خواهد شد. در ادامه سعی داریم تا نحوه‌ ی پرداخت و محاسبه‌ ی مالیات خودرو ۱۴۰۱ را ارائه نماییم.

چه خودروهایی مشمول مالیات خودرو ۱۴۰۱ می شوند؟

بر اساس بخشنامه‌ ی مالیات خودرو سال۱۴۰۱ همه ی مالکین خودروی با ارزش بیش از یک میلیارد و نیم مکلف به پرداخت مـالیات خواهند بود. مطابق با این قانون صاحبین خـودرو بایستی درصدی از ارزش خودرو را به عنوان مالیات در نظر داشته باشند. این درصد از یک الی چهار درصد متغییر و به طور کامل مقطوع می‌ باشد. به همین علت نیازی به تکمیل و ارائه‌ ی اظهارنامه‌ ی ‌مالیاتی نخواهد بود. و پرداخت بصورت مستقیم از طریق سامانه‌ی expcar.tax.gov.ir انجام می‌ گیرد. در رابطه با محاسبه‌ ی ارزش خودرو ذکر چند نکته حائز اهمیت خواهد بود.

 • این قانون بر اساس ارزش همه ی خودرو های یک شخص وضع گردیده است. یعنی اگر شما مالک چند خودرو با ارزش کمتر از یک میلیارد و نیم باشید، اما ارزش مجموع خودرو های شما بیش از این مقدار باشد، بر اساس بخشنامه‌ی ۱۴۰۱ مشمول پرداخت مالیات خواهید بود.
 • با توجه به اینکه قیمت خودروهای داخلی از این مرز عبور نمی‌ نماید. این قانون در حقیقت برای مالکین خودروهای خارجی به کشور وارد شده‌ اند وضع گردیده است. مگر در شرایطی که یک شخص مالک چندین خودروی داخلی با ارزش بیش از نرخ مصوب باشد.

مالیات خودرو

مالیات اتومبیل بر عهده کیست؟

در گذشته مالیات خودرو در زمان سند زدن و در محضر صورت میشد ولی در سالهای اخیر تغییراتی در قوانین مالیات حمل و نقل ایجاد گردیده است. که نتیجه آن الزام پرداخت هزینه مالیات پیش از تعویض پلاک خودرو می باشد. هم اکنون پرداخت مالـیات نقل و انتقال خـودرو بر عهده فروشنده است. فروشنده بایستی پیش از اقدام سند زدن خودرو بنام فرد دیگر نسبت به تسویه, پرداخت خلافی خـودرو و مالیات ماشین اقدام کند. در غیر این صورت فروشنده ماشین در لیست بدهکاران مالیاتی قرار می گیرد.

محاسبه مالیات اتومبیل

 • خودروهایی که ارزش آن ها تا ۱.۵ میلیارد تومان می باشد. نرخ مالیات آن ها نسبت به مازاد یک میلیارد تومان یک درصد.
 • ارزش خودرو تا مبلغ سه میلیارد تومان نرخ مالـیات آن ها نسبت به مازاد ۱.۵ میلیارد تومان دو درصد.
 • تا ۴.۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد سه درصد
 • خودروهایی با ارزش بیش از ۴.۵ میلیارد تومان نرخ مالیات آن ها نسبت به مازاد ۴.۵ میلیارد تومان چهار درصد.

با توجه به مالیات خودرو سال ۱۴۰۲ و مد نظر قرار دادن اطلاعات مربوط به ارزش خـودرو میتوان مالـیات ماشین سال ۱۴۰۲ را به راحت محاسبه کرد.

آیا نرخ مالیات بر حمل و نقل خودرو یکسان می باشد؟

نرخ مالیات پرداختی به منظور حمل و نقل خودرو به نوع خودرو, سال تولید و مدل خودرو بستگی دارد. همچنین خودرو های خارجی و وارداتی نرخ مالیات متفاوتی از اتومبیل های داخلی دارند.

مالیات خودرو

هزینه پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو اجباری است یا نه؟

همانگونه که بیان شد در سالهای گذشته پرداخت این مالیات را میتوانستید در زمان سند زدن خودرو به تعویق بیاندازید. ولی از ششم فروردین ماه سال ۱۴۰۱ دیگر امکان تعویض پلاک پیش از پرداخت مالیات برای مالک خودرو ممکن می باشد. در گذشته چهل درصد برای حق ثبت و ده درصد حق دفتر دار بود ( البته این درصدها حدودی بوده و بر اساس شرایط متفاوت بود ), زمان نقل و انتقال ماشین پرداخت مالیات نقل و انتقال ماشین الزامی می باشد. امروزه پیش از همه مالیات حمل و نقل و انتقال خودرو بایستی پرداخت گردد.

میزان مالیات خودروهای لوکس در سال ۱۴۰۱

 • بنز ۲۰۰ E حدود ۲۶۰ میلیون
 • لکسس آر ایکس حدود ۲۶۰ میلیون
 • ب ام و i 530 حدود۱۸۵ میلیون
 • ب ام و ۴ X حدود ۲۰۰ میلیون
 • لکسس ان اکس حدود ۱۱۰ میلیون
 • مینی کانتری من اس حدود ۹۶ میلیون
 • هیوندای الانترا حدود ۱۱ میلیون
 • ب ام و i730 تقریبا ۲۹۵ میلیون
 • کیاسورنتو حدود ۵۶ میلیون
 • هیوندی آزراحدود ۴۰ میلیون
 • سانگ یانگ رکستون تقریبا ۴۶ میلیون
 • میتسوبیشی اوتلندر پی اچ ای وی حدود ۴۵ میلیون
 • میتسوبیشی ای اس ایکس حدود ۱۴ میلیون
 • تویوتا راو ۴ حدود ۴۴ میلیون
 • بی ام و i 125 حدود ۴۴ میلیون
 • مینی کوپر حدود ۴۱ میلیون
 • رنو کولئوس حدود ۴۱ میلیون
 • بی ام و i 330 حدود۶۰ میلیون
 • بی ام و i 120 حدود ۳۸ میلیون
 • بی ام و i 230 حدود ۴۵ میلیون
 • هیوندای سانتافه حدود ۳۸ میلیون
 • کیا اسپورتیچ حدود ۳۶ میلیون
 • هیوندای توسان حدود ۳۵ میلیون
 • ب ام و i 218 حدود ۳۴ میلیون
 • رنوتلیسمان حدود ۳۲ میلیون
 • هیوندای سوناتا حدود ۳۲ میلیون
 • بورگوارد ۵ BX حدود ۱۲ میلیون
 • تویوتا سی اچ آر حدود ۳۶ میلیون
 • کیا اپتیما حدود ۳۱ میلیون
 • سانگ یانگ نیوکوراندو حدود ۱۲ میلیون
 • کیاسراتو حدود ۱۱ میلیون
 • هیوندای الانترا مونتاژ حدود ۱۰ میلیون
 • تویوتا پریوس حدود ۱۰ میلیون
مشاوره-مالیاتی-در-ورزقان

مشاوره مالیاتی در ورزقان

مشاوره مالیاتی در ورزقان

بیشتر موسسات و برخی شرکت های نوپا از نحوه پرداخت و قوانین مالیاتی آگاهی لازم را ندارند. در حالی که باید مالیات بپردازند و محاسبات و انجام مشاوره مالیاتی در ورزقان از ضروریات فعالیت اقتصادی است. برون سپاری خدمات مالیاتی از راه های کم کردن هزینه های جاری و استفاده بهینه از زمان است. چون پیدا کردن نیروی با سابقه و متخصص برای هر سازمانی سخت، زمان بر و پرهزینه است.

بنابراین راه حل مناسب بهره گیری از خدمات شرکت های خدمات مالیاتی است که با تجربه کافی در کمترین زمان خدمات مالیاتی شما را انجام خواهند داد. و مشاوره های لازم را نیز به شما ارائه خواهند داد. اما خدمات و مشاوره مالیاتی در ورزقان شامل چه مواردی می باشد؟ برای آشنایی با این خدمات با این مقاله همراه باشید.

تنظیم اظهارنامه عملکرد دوره مالی، مشاوره مالیاتی در ورزقان

اظهارنامه عملکرد دوره مالی نوعی اظهارنامه است که اشخاص حقیقی و حقوقی پس از محاسبه تمام سود و زیان خود در معاملات و رخداد های مالی آن را تنظیم می کنند و مطابق آن بایستی ۲۵ درصد سود خود را مالیات بپردازند. به این ترتیب اشخاص حقوقی که هرگونه شغل و درآمدی دارند بر اساس ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم و اشخاص حقوقی و شرکت ها طبق ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم برای انجام این قسمت از مشاوره مالیاتی در ورزقان باید در موعد مقرر سال مالی اقدام نمایند.

مشاوره-مالیاتی-در-ورزقان

مشاوره-مالیاتی-در-ورزقان

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده در واقع مالیات مصرف کننده کالا است که شرکت ها و موسسات موظف هستند آن را از مصرف کننده دریافت و به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنند. نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده به این شکل است که سالانه بصورت درصدی ثابت از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود. و شامل ۲ قسمت مجزا به اسم های مالیات و عوارض می شود. که هنگام پرداخت بوسیله موسسات به ۲ حساب مجزا واریز می شود.

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده شامل ۲ قسمت است که بخش اول شامل اطلاعات فروش و صادرات و در واقع مالیات های دریافتی است. و بخش دوم شامل خرید و واردات و در واقع مالیات های پرداخت شده است. مبلغی که بایستی به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت شود مساوی با مالیات های دریافتی منهای مالیات های پرداختی می باشد. موسسات برای انجام این خدمات مالیاتی باید هر فصل اقدام نمایند و اظهارنامه را تکمیل کنند.

تنظیم لیست مالیات حقوق

تمامی افرادی که به هر نحوی مشغول به کار هستند و حقوق و مزایا می گیرند و بیمه تامین اجتماعی برای آن ها لحاظ می شود بایستی بخشی از حقوق خود را بعنوان مالیات حقوق به وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت کنند. میزان مالیات حقوق متفاوت می باشد. و در طول هر سال به کافرمایان کشور طی بخشنامه هایی ارسال می شود. و کارفرمایان موظف هستند این خدمات مالیاتی را در قبال کارکنان خود انجام دهند و مبلغ آن را از حقوق آنها کسر کنند و به حساب وزارتخانه واریز نمایند.

طبق ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم مودیان باید به صورت ماهانه این مبلغ را به حساب وزارت اقتصاد و دارای پرداخت کنند و مهلت ۳۰ روزه برای انجام این خدمات مالیاتی دارند. به طوری که در نیمه اول سال که ماه ها ۳۱ روزه می باشند پرداخت در روز سی و یکم ماه مجاز نمی باشد و مشمول جریمه می شوند. انجام این خدمات مالیاتی هم به صورت دستی هم به صورت الکترونیکی انجام می گیرد.

مشاوره-مالیاتی-در-ورزقان

مشاوره-مالیاتی-در-ورزقان

ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم

طبق این ماده، مودیان حقیقی و حقوقی باید لیست معاملاتی خود را در آخر هر فصل به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند. مالیات بر اساس نحوه تعلق به کالاها به ۲ دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود. طبق تعریف، مالیات مستقیم مالیاتی در ورزقان است که پرداخت کننده نمی تواند آن را به دیگری انتقال دهد و شامل مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر دارایی، مالیات بر ارث و غیره است. مالیات غیر مستقیم با واسطه از شهروندان گرفته می شود و شامل مالیات بر واردات و معاملات و کالاها می شود.

صورت معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی در ورزقان

سازمان امور مالیاتی برای رعایت حال مودیان و افراد موظف به پرداخت مالیات در ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم صریحا آورده است:

 • هر شرکتی اعم از خصوصی و دولتی که معاملاتی انجام می دهد باید صورت معاملات خود را حداکثر تا یک ماه برای سازمان امور مالیاتی ارسال کند. ارسال این صورت معاملات هم به صورت دستی و کاغذی و هم به صورت الکترونیکی میسر است. مهمترین مسئله توجه به مهلت ارسال این مدارک می باشد.
 • معاملاتی که مبلغ آنها تا ۱۰ درصد میزان تعیین شده باشد جزو معاملات کوچک حساب می شوند برای انجام خدمات مالیاتی و ارسال آنها تا ۳ ماه مهلت وجود دارد.
 • مسئله مهم دیگر دریافت کارت اقتصادی و شماره آن است که از مدارک لازم هنگام ارسال صورت معاملات فصلی میباشد. بدون دریافت کارت اقتصادی هیچ مدرکی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور پذیرفته نمی شود.
 • ارسال دیرهنگام مدارک مشمول جریمه ۱۰ درصدی از معامله ای که مدرک آن دیر ارسال شده خواهد بود. همچنین استفاده از کارت اقتصادی دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی جعلی مشمول جریمه ۲۰ درصدی از مبلغ معامله خواهد شد.

مهمترین خدمات مالیاتی که مورد نیاز شرکت ها و موسسات می باشند به طور خلاصه در این مقاله به آنها اشاره شد. حال اینکه هر کدام از این موارد دارای پیچیدگی ها و تبصره های مخصوص به خود است که فقط افراد با تجربه از پس آن برمی آیند. اگر وقت کافی ندارید و یا هزینه استخدام نیروی کاربلد زیاد است به شرکت هایی که برای انجام این خدمات و مشاوره مالیاتی در ورزقان تخصصی شده اند مراجعه نمایید. در این زمینه می توانید با شرکت حسابداری و حسابرسی تبریز تکس در ارتباط باشید.

دادرسی مالیاتی

دادرسی مالیاتی

دادرسی مالیاتی

در حال حاضر مالیات یکی از دغدغه‌ های مهم هر کسب‌ و‌ کار محسوب می گردد. با تغییراتی که در ساختارهای اقتصادی پیش آمده، مالیات اهمیت بیتشری پیدا کرده است. برخی اوقات سازمان‌ ها به مالیاتی که دولت برای آن‌ ها در نظر گرفته اند، اعتراض دارند و به دنبال دادرسی مالیاتی هستند. بر اساس قانون در نظر گرفته شده، کلیه ی افراد حقیقی و حقوقی که در حال فعالیت هستند، چه داخل ایران و چه خارج از ایران، در حالتی که منبع درآمدشان از داخل ایران باشد، موظف به ارسال اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی می باشند. افرادی که از ارسال این اظهارنامه خودداری نمایند، بر اساس قانون جرایمی برای آن‌ ها در نظر گرفته شده است.

مسئله از جایی آغاز می گردد که کارشناسان امور مالیاتی، مبلغی را که سازمان‌ ها به‌ عنوان مالیات محاسبه و اعلام می‌ نمایند، قبول ندارند. به عبارت دیگر، کارشناسان امور مالیاتی مبلغ دیگری را محاسبه و به‌ عنوان مالیات پرداختی سازمان اعلام می نمایند. صاحبان کسب‌ و کار می‌ توانند نسبت به مبلغ تعیین شده، اعتراض نموده و در حقیقت پروسه دادرسی مالیاتی را طی کنند. به در حالت کلی دادرسی‌ مالیاتی، به رفع هرگونه اختلاف بین مودیان مالیاتی و اداره مالیاتی یا پروسه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی بیان می‌ شود که کارشناسان امور مالیاتی تعیین نموده اند.

هدف از دادرسی مالیاتی چیست؟

با توجه به قانون مالیاتی کشور، افراد می‌ توانند حداکثر تا سی روز بعد از دریافت برگه تشخیص مالیاتی، نسبت به آن اعتراض نمایند. این اعتراض بایستی بصورت لایحه مالیاتی به سازمان مربوطه تحویل داده شود. این اقدامات تحت عنوان دادرسی مالیاتی شناخته می‌ شود. و هدف از انجام دادرسی مالیاتی، کاهش هزینه‌ ها و جلوگیری از پرداخت مالیات اضافی برای حفاظت از سرمایه کسب‌ کارها است.

دادرسی مالیاتی توسط چه کسی انجام می‌شود؟

این مراحل بوسیله خود شخص حقیقی / حقوقی یا مشاوران مالیاتی می‌ تواند انجام گیرد. در پشتیبانی مالیاتی، مشاوران و وکلای مالیاتی تنها به ارائه مشاوره می‌ پردازند اما در زمینه دادرسی مالیاتی مشاوران می‌ توانند با تسلط بر امور مالی و مسائل حقوقی، میزان مالیات مشخص شده را کاهش دهند. استفاده از مشاوران مالیاتی شانس شما را جهت موفقیت در پرونده‌ های دادرسی مالیاتی افزایش خواهد داد. این افراد از چم‌ و خم امور مالی و مسائل حقوقی آگاهی کامل دارند. و نهایت تلاش خود را می‌ نمایند تا میزان مالیات تعیین‌ شده را تا جای ممکن کاهش دهند.

وکلای مالیاتی از لحاظ قانون به درجه وکالت نیازی ندارند و می‌ توانند با دریافت وکالت‌ نامه به امور دادرسی مالیاتی رسیدگی نمایند. مشاورین مالیاتی بایستی فاکتورهای خاصی را دارا باشند که بعضی از آنها عبار هستند از:

 • آگاهی از قوانین و آیین نامه مالیاتی
 • تجربه زیاد در پیگیری پرونده‌های مالیاتی
 • آگاهی از بخشنامه های جدید

دادرسی مالیاتی

دادرسی مالیاتی چه زمانی بایستی انجام شود؟

از زمانی که برگه‌ تشخیص مالیات به مودیان ابلاغ می‌ گردد، اگر رقم تعیین شده مورد قبول نباشد، این امکان وجود دارد افراد تا سی روز پروسه‌ قانونی برای دادرسی مالیاتی را طی نمایند. این اعتراض آغاز فرآیند دادرسی‌ مالیاتی برای قانونمند نمودن اعتراضات به مبلغ مالیات تعیین گردیده است. پس از سپری شدن زمان تعیین شده هیچ اعتراضی مورد قبول قرار نمی‌ گیرد.

مراحل رسیدگی به دادرسی مالیاتی

رسیدگی به پرونده‌ های مالیاتی، پروسه مخصوص به خود را دارد. این پروسه بایستی مرحله به مرحله انجام گیرد. و پرونده مالیاتی ممکن است در هر یک از این مراحل به سرانجام برسد. در حالت کلی این مراحل شامل پنج مرحله می باشد که در ادامه آن‌ ها را بررسی می‌ نماییم.

 1. مراجعه به اداره امور مالیاتی
 2. هیئت حل اختلاف مالیاتی
 3.  شورای عالی مالیاتی
 4. پیگیری اعتراض در هیئت وزارت اقتصاد و دارایی
 5. ارائه شکایت به دیوان عدالت اداری

مرحله اول: مراجعه به اداره امور مالیاتی

اولین قدم مودیان مالیاتی، مراجعه به اداره امور مالیاتی صادر کننده برگه تشخیص مالیاتی است. در خیلی از پرونده‌ های مالیاتی، در همین مرحله نتیجه رضایت بخش می باشد و به مرحله بعدی راه پیدا نمی‌ کنند. ولی اگر توافق حاصل نشود، پرونده مالیاتی وارد مرحله بعد خواهد شد.

در تنظیم لایحه دفاعی مالیاتی چند نکته مهم وجود دارد که حتما بایستی به آن‌ ها توجه نمایید:

 • از حاشیه رفتن پرهیز نمایید و روی موضوعات اصلی متمرکز شوید.
 • کلیه مطالب خود را به مواد قانون مالیاتی مستند نمایید.
 • هرگز از حوزه ادب در نگارش متن خارج نشوید و از زبان ادبی و حقوقی در نگارش خود به کار ببرید.

در ادامه اگر رأی صادر شده در این مرحله مورد تأیید شما قرار نگیرد، بایستی ادامه دادرسی مالیاتی را در نزد مرجع دیگر، پیگیری نمایید.

مرحله دوم: هیئت حل اختلاف مالیاتی

در این هیئت، قاضی به عنوان نماینده اداره امور مالیاتی، مسئولیت پیگیری اعتراضات را بر عهده دارد. مودی مالیاتی معترض با در دست داشتن مدارک و مستندات، اعتراض خود را شرح می‌ دهد. تا پرونده او به جریان بیفتد. هیئت حل اختلاف مالیاتی در حالتی که مؤدی نسبت به نتیجه دادرسی اعتراضی نداشته باشد، برگ قطعی‌ را صادر می‌ نماید.

مرحله سوم: شورای عالی مالیاتی

بعد از صدور رای در هیئت حل اختلاف مالیاتی، اگر پرونده به نتیجه نرسد، درخواست مودی به شورای عالی امنیتی ارجاع داده می‌ شود. این شورا بار دیگر بدون در نظر گرفتن ماهیت پرونده، رای صادره را بررسی می‌ نماید. و اگر رای صادره رد شود، پرونده مجدد به اداره مالیاتی ارجاع داده شده و زیر نظر هیئت حل‌ اختلاف دیگری مورد بررسی قرار داده می شود. و اگر در آنجا هم رد شود، پرونده وارد مرحله دیگری می‌ گردد.

مرحله چهارم: پیگیری اعتراض در هیئت وزارت اقتصاد و دارایی

اگر در هیچ یک از مراحل قبلی پرونده به نتیجه نرسد، برای بررسی درخواست مودی هیئت سه نفره وزارت اقتصاد تشکیل می گردد و بار دیگر هر آنچه که در طول ۳ مرحله قبلی اتفاق افتاد به همراه اعتراض مودی بررسی می‌ نمایند.

اکثر پرونده‌ های دادرسی مالیاتی در همان ۳ مرحله اول به نتیجه می‌ رسند و کم تر ممکن است پرونده‌ ای به این مرحله راه پیدا کند. با این حال اگر مؤدی نسبت به رأی صادره از هیات سه‌ نفری وزارت اقتصاد اعتراض داشته باشد، می‌ تواند شکایت خود را نزد دیوان عدالت اداری ببرد.

دادرسی مالیاتی

مرحله پنجم: ارائه شکایت به دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت بالاترین مرجع برای رسیدگی به اعتراضات مالی میباشد. در این مرحله که آخرین مرحله از رسیدگی به دادرسی مالیاتی است. مودی از اداره امور مالیاتی شکایت می‌ نماید. رسیدگی به پرونده مالیاتی شما بر اساس با قوانین انجام می‌ گیرد و در آخر رأی قطعی صادر می‌ گردد. هر رأیی که در این مرحله بوسیله دیوان عدالت اداری به تصویب برسد، لازم‌ الاجرا خواهد بود.

اعتراض به برگه تشخیص مالیات به چه عواملی بستگی دارد؟

این اعتراض به رقم مالیات و نحوه پرداخت مالیات بستگی دارد.

نکات مهم در دادرسی مالیاتی

بهتر است پیش از ورود به مراحل دادرسی بعضی از نکات را بدانیم که آن‌ها عبارتند از:

 • شورای‌عالی مالیاتی نمی‌تواند مالیات را تعدیل کند و تنها اشکالات آن را بررسی می‌ نماید.
 • دیوان عدالت اداری پس از باطل شدن حکم، پرونده را به سازمان مالیاتی، جهت بررسی مجدد، ارجاع دهد.
 • حداکثر مهلت زمان اعتراض مودی نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی ۲۰ روز بعد از تاریخ ابلاغ است.
 • در هر مرحله از اعتراض، مودی بایستی مالیات مورد قبول از لحاظ خود را پرداخت نماید.
 • در هریک از مراحل، اگر مودی انصراف خود را اعلام نماید، بررسی پرونده متوقف و برگ قطعی رای صادر خواهد شد.

سخن نهایی

دادرسی مالیاتی مراحل پیچیده‌ ای دارد که جهت طی کردن آن بایستی با وکلا و مشاوران مالیاتی مشورت نمایید. اگر مودی نسبت به قوانین، آگاهی کامل داشته باشد و بتواند از پرونده خود دفاع نماید، دادرسی مالیاتی زودتر به نتیجه می‌ رسد. در این مقاله بررسی کردیم که هدف از دادرسی مالیاتی حفاظت از اموال و کاهش هزینه‌ های سازمان است.

مالیات دستگاه کارتخوان

دیگر نگران مالیات کارتخوان نباشید

نحوه محاسبه مالیات دستگاه کارتخوان

نحوه محاسبه مالیات کارتخوان، بر اساس بخشنامه ای که شاپرک به همه شرکت های psp داده تمام دستگاه های کارتخوان سیار مشمول مالیات بر درآمد می باشند. این مشمولیت قرار بود در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۹ در تمام شرکت های psp اجرایی شود. ولی با توجه به نبود زیر ساخت مناسب جهت  اجرای این طرح در تاریخ مذکور طرح اجرای مالیات به تعویق افتاده و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ اجرایی و لازم الاجرا شد.

در طرح جدید مالیات دستگاه های کارتخوان چگونه است؟

با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، خیلی از پذیرندگان سعی می کنند با تغییر مدارک به نام کس دیگری دستگاه کارتخوان خود را خریداری کنند. ولی با اجرای این طرح دیگر امکان خرید دستگاه به نام شخصی غیر از دارنده واحد صنفی نیست. نمونه نامه شرکت فن اوا کارت برای کارگزاران

در این طرح ساختار به اینگونه تعریف شده که کلیه پذیرندگانی که دستگاه کارت خوان، چه سیار و چه ثابت و چه امانت گرفته باشند از شعب بانکی و چه به‌صورت تملیکی از شرکتهای خصوصی خریداری کرده باشند در هر صورت باید اطلاعات خود را به سامانه اداره مالیاتی معرفی و ثبت کنند.

آیا همه مشاغل باید این کار را انجام دهند یا خیر؟

در جواب این سوال بایستی بگوییم با توجه به تعریفی که بانک مرکزی از دستگاه های کارتخوان دارند. اینگونه است که دستگاه ها یک پایانه فروشگاهی می باشند. و در اختیار کسانی قرار می گیرند که صاحب شغل بوده و کسب درآمد دارند.

در نهایت با توجه به این تعریف چه شما یک شرکت بازرگانی بزرگ داشته باشید و چه یک وسیله نقلیه کوچک که با آن منبع درآمد برای خانواده خود داشته باشید از نظر بانک مرکزی و سامانه مالیاتی شما مشمول پرداخت مالیات هستید.

مالیات دستگاه کارتخوان

نحوه محاسبه مالیات کارتخوان چگونه است؟

یکی از ابهاماتی که در ذهن بیشتر پذیرندگان است این است که آیا مبلغی که با کارتخوان سیار و ثابت تراکنش کشیده می شود مالیات از روی آن کسر می شود یا خیر؟

برای جواب نحوه محاسبه دستگاه کارتخوان بایستی بگوییم که نحوه پرداخت مالیات شما مطابق با زیر گروهی می باشد که در آن قرار دارید. و نوع دریافت مالیات به اینگونه نیست که از حساب پذیرنده کسب شود. نحوه محاسبه مالیات چه ستگاه کارتخوان داشته باشید چه شما دستگاه کارتخوان نداشته باشید به اینصورت می باشد که مطابق با اظهار نامه‌ ای که پر می‌ کنید و در سامانه اداره مالیات به ثبت می‌ رسانید. مالیات شما بصورت سالیانه محاسبه می شود و به شما از راه سامانه ابلاغ می گردد.

پس این دیدگاه که اگر اطلاعات من در سامانه اداره مالیاتی ثبت شود اداره مالیات از هر تراکنش که من انجام می‌ دهم مالیات دریافت می نماید به طور کامل اشتباه می باشد و بسته به نوع تراکنش که شما دارید و نوع درآمدی که شما دارید اداره مالیات در آخر سال محاسبه می نماید. که شما به چه مبلغ و چه میزان مشمول پرداخت مالیات می شوید.

مطابق با تعریفی که اداره مالیات از صنوف کشور دارند این صنوف به سه دسته تولیدی، خدماتی و بازرگانی تقسیم می گردند که این سه دسته سر شاخه های کسب و کار در کشور را شامل می‌ گردند و مطابق با نوع شغلی که شما در اختیار دارید زیر مجموعه یکی از این دسته بندی ها می شوید.

اگر شغل شما فروش لوازم آشپزخانه لوازم خانه و یا هر وسیله ای که بتوان آن را به فروش رساند. از دید اداره مالیات شما زیرمجموعه گروه بازرگانی هستید. نحوه محاسبه مالیات دستگاه کارتخوان. گروه تولیدی تعریف خود را دارد و شغل و کسب و کاری که موجب تولید شود زیر مجموعه این کسب و کار و این گروه قرار می گیرد.

ولی بیشترین کسب و کاری که در کشور مشغول به فعالیت هستند. زیر مجموعه گروه خدماتی قرار می‌ گیرند. همانند رانندگان، تعمیرکاران و هر شغلی که خدماتی به مشتری ارائه می دهد. مطابق با قانون مالیات تمام شغل های کشور بایستی به سازمان امور مالیاتی مالیات پرداخت نمایند و درصد این مبلغ بسته به نوع گروهی که در آن قرار دارید از ۰ تا ۲۵ درصد متغیر می باشد. در آخر اگر بخواهیم به یک جمع بندی برسیم نتیجه آن چیزی نیست جز پرداخت مالیات برای هر پذیرنده ای که دستگاه کارتخوان دارد.

آموزش ثبت نام الکترونیکی در نظام مالیاتی

برای ثبت نام اضهار نامه مالیاتی مراحل زیر را انجام دهید

مراحل ثبت کد مالیاتی

 1. از لینک پیش ثبت نام و ثبت نام اظهارنامه مالیاتی
 2. دکمه ی پیش نام جدید زده می شود.
 3. در صفحه ی باز شده، در قسمت چپ صفحه اطلاعات خواسته شده ( کد پستی، شماره همراه، کد امنیتی که که در صفحه نشان داده شده ) را پر کرده و دکمه ی پیش ثبت نام جدید زده می شود.
 4. در صفحه ی بعد، پیام به موبایل ارسال می گردد که بایستی در پنل وارد شود.
 5. تاریخ تولد وارد شده و دکمه ی ادامه زده می شود.
 6. در صفحه ی بعدی نواقصی که رنگ قرمز نوشته شده پر می شود ( نسبت به هر پذیرنده متغیر می باشد )
 7. ثبت نهایی انجام می شود و کد پیش ثبت نام برای شما همراه با نام کاربری و رمز عبور صادر می شود.
 8. پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور وارد لینک ثبت نام می شوید (در حالی که برای شما ارسال نشده فراموش کردن نام کاربری و رمز عبور را بزنید)
 9. در سمت چپ نمایش و ویرایش اطلاعات را بزنید و همه موارد قرمز را پر کنید.
 10. پس از تکمیل اطلاعات فوق در ستون سمت راست ابلاغ الکترونیک را بزنید مراحل تایید نهایی را طی نمایید تا تایید نهایی انجام شود و برای پذیرنده پیامک حاوی تکمیل اطلاعات ارسال شود.
مشاوره مالیاتی در مرند

مشاوره مالیاتی در مرند

مشاوره مالیاتی در مرند

بیشتر موسسات و برخی شرکت های نوپا از نحوه پرداخت و قوانین مالیاتی آگاهی لازم را ندارند. در حالی که باید مالیات بپردازند و محاسبات و انجام مشاوره مالیاتی در مرند از ضروریات فعالیت اقتصادی است. برون سپاری خدمات مالیاتی از راه های کم کردن هزینه های جاری و استفاده بهینه از زمان است. چون پیدا کردن نیروی با سابقه و متخصص برای هر سازمانی سخت، زمان بر و پرهزینه است.

بنابراین راه حل مناسب بهره گیری از خدمات شرکت های خدمات مالیاتی است که با تجربه کافی در کمترین زمان خدمات مالیاتی شما را انجام خواهند داد. و مشاوره های لازم را نیز به شما ارائه خواهند داد. اما خدمات و مشاوره مالیاتی در مرند شامل چه مواردی می باشد؟ برای آشنایی با این خدمات با این مقاله همراه باشید.

تنظیم اظهارنامه عملکرد دوره مالی، مشاوره مالیاتی در مرند

اظهارنامه عملکرد دوره مالی نوعی اظهارنامه است که اشخاص حقیقی و حقوقی پس از محاسبه تمام سود و زیان خود در معاملات و رخداد های مالی آن را تنظیم می کنند و مطابق آن بایستی ۲۵ درصد سود خود را مالیات بپردازند. به این ترتیب اشخاص حقوقی که هرگونه شغل و درآمدی دارند بر اساس ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم و اشخاص حقوقی و شرکت ها طبق ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم برای انجام این قسمت از مشاوره مالیاتی در مرند باید در موعد مقرر سال مالی اقدام نمایند.

مشاوره مالیاتی در مرند

مشاوره مالیاتی در مرند

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده در واقع مالیات مصرف کننده کالا است که شرکت ها و موسسات موظف هستند آن را از مصرف کننده دریافت و به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنند. نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده به این شکل است که سالانه بصورت درصدی ثابت از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود. و شامل ۲ قسمت مجزا به اسم های مالیات و عوارض می شود. که هنگام پرداخت بوسیله موسسات به ۲ حساب مجزا واریز می شود.

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده شامل ۲ قسمت است که بخش اول شامل اطلاعات فروش و صادرات و در واقع مالیات های دریافتی است. و بخش دوم شامل خرید و واردات و در واقع مالیات های پرداخت شده است. مبلغی که بایستی به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت شود مساوی با مالیات های دریافتی منهای مالیات های پرداختی می باشد. موسسات برای انجام این خدمات مالیاتی باید هر فصل اقدام نمایند و اظهارنامه را تکمیل کنند.

تنظیم لیست مالیات حقوق

تمامی افرادی که به هر نحوی مشغول به کار هستند و حقوق و مزایا می گیرند و بیمه تامین اجتماعی برای آن ها لحاظ می شود بایستی بخشی از حقوق خود را بعنوان مالیات حقوق به وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت کنند. میزان مالیات حقوق متفاوت می باشد. و در طول هر سال به کافرمایان کشور طی بخشنامه هایی ارسال می شود. و کارفرمایان موظف هستند این خدمات مالیاتی را در قبال کارکنان خود انجام دهند و مبلغ آن را از حقوق آنها کسر کنند و به حساب وزارتخانه واریز نمایند.

طبق ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم مودیان باید به صورت ماهانه این مبلغ را به حساب وزارت اقتصاد و دارای پرداخت کنند و مهلت ۳۰ روزه برای انجام این خدمات مالیاتی دارند. به طوری که در نیمه اول سال که ماه ها ۳۱ روزه می باشند پرداخت در روز سی و یکم ماه مجاز نمی باشد و مشمول جریمه می شوند. انجام این خدمات مالیاتی هم به صورت دستی هم به صورت الکترونیکی انجام می گیرد.

مشاوره مالیاتی در مرند

مشاوره مالیاتی در مرند

ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم

طبق این ماده، مودیان حقیقی و حقوقی باید لیست معاملاتی خود را در آخر هر فصل به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند. مالیات بر اساس نحوه تعلق به کالاها به ۲ دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود. طبق تعریف، مالیات مستقیم مالیاتی در مرند است که پرداخت کننده نمی تواند آن را به دیگری انتقال دهد و شامل مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر دارایی، مالیات بر ارث و غیره است. مالیات غیر مستقیم با واسطه از شهروندان گرفته می شود و شامل مالیات بر واردات و معاملات و کالاها می شود.

صورت معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی در مرند

سازمان امور مالیاتی برای رعایت حال مودیان و افراد موظف به پرداخت مالیات در ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم صریحا آورده است:

 • هر شرکتی اعم از خصوصی و دولتی که معاملاتی انجام می دهد باید صورت معاملات خود را حداکثر تا یک ماه برای سازمان امور مالیاتی ارسال کند. ارسال این صورت معاملات هم به صورت دستی و کاغذی و هم به صورت الکترونیکی میسر است. مهمترین مسئله توجه به مهلت ارسال این مدارک می باشد.
 • معاملاتی که مبلغ آنها تا ۱۰ درصد میزان تعیین شده باشد جزو معاملات کوچک حساب می شوند برای انجام خدمات مالیاتی و ارسال آنها تا ۳ ماه مهلت وجود دارد.
 • مسئله مهم دیگر دریافت کارت اقتصادی و شماره آن است که از مدارک لازم هنگام ارسال صورت معاملات فصلی میباشد. بدون دریافت کارت اقتصادی هیچ مدرکی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور پذیرفته نمی شود.
 • ارسال دیرهنگام مدارک مشمول جریمه ۱۰ درصدی از معامله ای که مدرک آن دیر ارسال شده خواهد بود. همچنین استفاده از کارت اقتصادی دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی جعلی مشمول جریمه ۲۰ درصدی از مبلغ معامله خواهد شد.

مهمترین خدمات مالیاتی که مورد نیاز شرکت ها و موسسات می باشند به طور خلاصه در این مقاله به آنها اشاره شد. حال اینکه هر کدام از این موارد دارای پیچیدگی ها و تبصره های مخصوص به خود است که فقط افراد با تجربه از پس آن برمی آیند. اگر وقت کافی ندارید و یا هزینه استخدام نیروی کاربلد زیاد است به شرکت هایی که برای انجام این خدمات و مشاوره مالیاتی در مرند تخصصی شده اند مراجعه نمایید. در این زمینه می توانید با شرکت حسابداری و حسابرسی تبریز تکس در ارتباط باشید.

مشاوره مالیاتی در اسکو

مشاوره مالیاتی در اسکو

مشاوره مالیاتی در اسکو

بیشتر موسسات و برخی شرکت های نوپا از نحوه پرداخت و قوانین مالیاتی آگاهی لازم را ندارند. در حالی که باید مالیات بپردازند و محاسبات و انجام مشاوره مالیاتی در اسکو از ضروریات فعالیت اقتصادی است. برون سپاری خدمات مالیاتی از راه های کم کردن هزینه های جاری و استفاده بهینه از زمان است. چون پیدا کردن نیروی با سابقه و متخصص برای هر سازمانی سخت، زمان بر و پرهزینه است.

بنابراین راه حل مناسب بهره گیری از خدمات شرکت های خدمات مالیاتی است که با تجربه کافی در کمترین زمان خدمات مالیاتی شما را انجام خواهند داد. و مشاوره های لازم را نیز به شما ارائه خواهند داد. اما خدمات و مشاوره مالیاتی در اسکو شامل چه مواردی می باشد؟ برای آشنایی با این خدمات با این مقاله همراه باشید.

تنظیم اظهارنامه عملکرد دوره مالی، مشاوره مالیاتی در اسکو

اظهارنامه عملکرد دوره مالی نوعی اظهارنامه است که اشخاص حقیقی و حقوقی پس از محاسبه تمام سود و زیان خود در معاملات و رخداد های مالی آن را تنظیم می کنند و مطابق آن بایستی ۲۵ درصد سود خود را مالیات بپردازند. به این ترتیب اشخاص حقوقی که هرگونه شغل و درآمدی دارند بر اساس ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم و اشخاص حقوقی و شرکت ها طبق ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم برای انجام این قسمت از مشاوره مالیاتی در اسکو باید در موعد مقرر سال مالی اقدام نمایند.

مشاوره-مالیاتی-در-اسکو

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده در واقع مالیات مصرف کننده کالا است که شرکت ها و موسسات موظف هستند آن را از مصرف کننده دریافت و به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنند. نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده به این شکل است که سالانه بصورت درصدی ثابت از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود. و شامل ۲ قسمت مجزا به اسم های مالیات و عوارض می شود. که هنگام پرداخت بوسیله موسسات به ۲ حساب مجزا واریز می شود.

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده شامل ۲ قسمت است که بخش اول شامل اطلاعات فروش و صادرات و در واقع مالیات های دریافتی است. و بخش دوم شامل خرید و واردات و در واقع مالیات های پرداخت شده است. مبلغی که بایستی به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت شود مساوی با مالیات های دریافتی منهای مالیات های پرداختی می باشد. موسسات برای انجام این خدمات مالیاتی باید هر فصل اقدام نمایند و اظهارنامه را تکمیل کنند.

تنظیم لیست مالیات حقوق

تمامی افرادی که به هر نحوی مشغول به کار هستند و حقوق و مزایا می گیرند و بیمه تامین اجتماعی برای آن ها لحاظ می شود بایستی بخشی از حقوق خود را بعنوان مالیات حقوق به وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت کنند. میزان مالیات حقوق متفاوت می باشد. و در طول هر سال به کافرمایان کشور طی بخشنامه هایی ارسال می شود. و کارفرمایان موظف هستند این خدمات مالیاتی را در قبال کارکنان خود انجام دهند و مبلغ آن را از حقوق آنها کسر کنند و به حساب وزارتخانه واریز نمایند.

طبق ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم مودیان باید به صورت ماهانه این مبلغ را به حساب وزارت اقتصاد و دارای پرداخت کنند و مهلت ۳۰ روزه برای انجام این خدمات مالیاتی دارند. به طوری که در نیمه اول سال که ماه ها ۳۱ روزه می باشند پرداخت در روز سی و یکم ماه مجاز نمی باشد و مشمول جریمه می شوند. انجام این خدمات مالیاتی هم به صورت دستی هم به صورت الکترونیکی انجام می گیرد.

مشاوره-مالیاتی-در-اسکو

ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم

طبق این ماده، مودیان حقیقی و حقوقی باید لیست معاملاتی خود را در آخر هر فصل به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند. مالیات بر اساس نحوه تعلق به کالاها به ۲ دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود. طبق تعریف، مالیات مستقیم مالیاتی در اسکو است که پرداخت کننده نمی تواند آن را به دیگری انتقال دهد و شامل مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر دارایی، مالیات بر ارث و غیره است. مالیات غیر مستقیم با واسطه از شهروندان گرفته می شود و شامل مالیات بر واردات و معاملات و کالاها می شود.

صورت معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی در اسکو

سازمان امور مالیاتی برای رعایت حال مودیان و افراد موظف به پرداخت مالیات در ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم صریحا آورده است:

 • هر شرکتی اعم از خصوصی و دولتی که معاملاتی انجام می دهد باید صورت معاملات خود را حداکثر تا یک ماه برای سازمان امور مالیاتی ارسال کند. ارسال این صورت معاملات هم به صورت دستی و کاغذی و هم به صورت الکترونیکی میسر است. مهمترین مسئله توجه به مهلت ارسال این مدارک می باشد.
 • معاملاتی که مبلغ آنها تا ۱۰ درصد میزان تعیین شده باشد جزو معاملات کوچک حساب می شوند برای انجام خدمات مالیاتی و ارسال آنها تا ۳ ماه مهلت وجود دارد.
 • مسئله مهم دیگر دریافت کارت اقتصادی و شماره آن است که از مدارک لازم هنگام ارسال صورت معاملات فصلی میباشد. بدون دریافت کارت اقتصادی هیچ مدرکی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور پذیرفته نمی شود.
 • ارسال دیرهنگام مدارک مشمول جریمه ۱۰ درصدی از معامله ای که مدرک آن دیر ارسال شده خواهد بود. همچنین استفاده از کارت اقتصادی دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی جعلی مشمول جریمه ۲۰ درصدی از مبلغ معامله خواهد شد.

مهمترین خدمات مالیاتی که مورد نیاز شرکت ها و موسسات می باشند به طور خلاصه در این مقاله به آنها اشاره شد. حال اینکه هر کدام از این موارد دارای پیچیدگی ها و تبصره های مخصوص به خود است که فقط افراد با تجربه از پس آن برمی آیند. اگر وقت کافی ندارید و یا هزینه استخدام نیروی کاربلد زیاد است به شرکت هایی که برای انجام این خدمات و مشاوره مالیاتی در اسکو تخصصی شده اند مراجعه نمایید. در این زمینه می توانید با شرکت حسابداری و حسابرسی تبریز تکس در ارتباط باشید.

پلمپ دفاتر تجاری

پلمپ دفاتر تجاری

پلمپ دفاتر چیست؟

در حال حاضر به دلیل اینکه اعتبار و اهمیت و سندیت دفاتر تجاری محفوظ باشد جهت تهیه آنها مقررات خاصی وضع گردیده است. زمانیکه به دلیل مواد ۱۱ و ۱۲ قانون تجارت بایستی دفاتر روزنامه و کل و دارائی پیش از ثبت هر گونه معامله از سوی نماینده اداره ثبت شماره گذاری و امضاء و پلمپ گردد. تمام اشخاص حقیقی که صاحب کسب و کار می باشند، بایستی در پایان سال مالی دفاتر قانونی را بصورت پلمپ شده به اداره مالیات تحویل دهند. این کار بایستی پیش از پایان سال باشد، اشخاص حقیقی موظف می باشند برای پلمپ دفاتر سال بعد، پیش از پایان سال مالی اقدام نمایند تا برای ثبت رویدادهای مالی در دفاتر قانونی در سال بعد آماده باشند.

انواع دفاتر

ثبت دفاتر پلمپ بایستی در موعد مقرر انجام گیرد. این دفاتر عبارتند از دفتر روزنامه و دفتر کل:

دفتر روزنامه، دفتری می باشد که تاجر موظف است تمامی معاملات و مراودات مالی خود را بصورت روزانه در آن ثبت نماید. این مراودات تجاری دارای داد و ستد اوراق تجاری، خرید و فروش، واردات و صادرات و… است. در دفتر روزنامه کلیه ی رویدادهای مالی به ترتیب تاریخ و با جزئیات، بصورت روزانه ثبت می‌ شوند. البته تاخیر در ثبت معاملات تا ۷ روز اشکالی ندارد.

۲. دفتر کل

دفتر کل، دفتری است که تاجر بایستی تمامی معاملات خود را هفته‌ ای یک بار از دفتر روزنامه استخراج کرده و در این دفتر وارد کند. مندرجات دفتر کل و دفتر روزنامه باید با هم مطابقت داشته باشند. شرکت‌ ها و تاجران می‌ توانند با توجه به میزان فعالیت خود، از دفاتر روزنامه و کل ۵۰ برگ، ۱۰۰ برگ یا ۲۰۰ برگ به کار ببرند.

 

پلمپ-دفاتر-تجاری

اهمیت تنظیم و تحریر و نگه داری دفاتر قانونی

بر اساس قانون تجارت٬ تمامی فعالان کسب و کار چه حقیقی و چه حقوقی موظف می باشند صورت فعالیت های خود را در هر سال مالی تنظیم و آن را جهت محاسبه مالیات تکلیفی در اختیار سازمان امور مالیاتی در استان محل استقرار شرکت/موسسه قرار دهند. دفاتر قانونی به دفاتر روزنامه و کل و مشاغل گفته می شود. که هر مجموعه اقتصادی که مشمول قانون مالیات مستقیم می باشد باید روند مالی خود را در این دفاتر پلمپ شده ثبت نموده و نگهداری نماید. حتی بعد از صدور برگه تشخیص و پرداخت مالیات و دریافت مفاصا حساب نیز بهتر است دفاتر نگهداری گردد.

اگر صاحبان مشاغل در زمان مقرر دفاتر خود را پلمپ نکنند نه فقط از معافیت های مالیاتی محروم می گردند بلکه مشمول جریمه نیز خواهند شد. از این‌ رو کمک گرفتن از افراد متخصص و آگاه در اموری مانند مسائل مالیاتی، ضمن جلوگیری از ایجاد خسارت‌ هایی مثل جریمه دیر کرد مالیات، می‌ تواند موجب به حداقل رساندن میزان مالیات در چارچوب قوانین کشور شود.

مشمولین پلمپ دفاتر قانونی

 • کلیه ی اشخاص حقوقی که در اداره ثبت شرکت ها رسانده شده اند.
 • همه ی اشخاص حقیقی دارنده کسب و کار
 • افرادی که مجموع فروش آن ها و یا ده برابر درآمد آن ها مطابق با برگ قطعی مالیات از سال ۹۱ به بعد بالاتر از ۳ میلیارد تومان بوده است.
 • درباره ی اشخاص حقیقی که کسب و کار دارند و خدمات ارائه می نمایند همانند وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و پزشکان ۱.۵ میلیارد تومان بیشتر باشد.
 • تشکل های قانونی (انجمن ها، احزاب، اتحادیه های صنفی)

زمان اقدام برای ثبت نام پلمپ دفاتر

با توجه به اهمیت و ضرورت وجود پلمپ دفاتر قانونی، نیاز است اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به دریافت آن اقدام نمایند. به همین دلیل برای اخذ دفاتر هر سال، نیاز است یکسال پیش از آن که سال مالی شروع شود، دست به کار شد.

درخواست پلمپ دو دفتر قانونی کم تر از یک روز انجام می‌ گیرد. در نتیجه با تایید کارشناس طی مدت ۱۰ تا ۱۵ روزه بوسیله پست به دست اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌ رسد. اهمیت این کار به اندازه‌ ای زیاد می باشد که اگر در میانه سال و پیش از پایان سال مالی، صفحات دفاتر تمام شوند، بایستی جهت دریافت دفاتر جدید اقدام کرد. به این معنی که شرکت‌ ها و موسسات ثبت‌ شده نباید حتی یک روز بدون دفاتر قانونی باشند.

مهلت پلمپ دفاتر

شرکت‌ ها یا تاجرانی که دارای فعالیت ثبت‌ شده می باشند و به کار مشغول هستند. نیاز است مطابق با سال مالی خود دفاتر را پلمپ نموده و تکمیل نمایند. به منظور پلمپ دفاتر تجاری یک سال مشخص، تا اسفند همان سال فرصت باقی می باشد که دفاتر را پلمپ نمایند.

در حالی که تا پایان سال درخواستی مطابق با دریافت پلمپ داده نشود، امکان پلمپ برای آن شخص وجود ندارد و بایستی جریمه‌ های مالیاتی بپردازد. به منظور اینکه تمام افراد تا روزهای آخر سال تلاش می‌ نمایند. بتوانند در سامانه درخواست پلمپ نمایند، ممکن است سامانه با کندی یا اختلال روبرو شود. در نتیجه بایستی هر چه زودتر اقدام نمود.

در حالی که شرکت یا تاجری در یکسال مالی فعالیت محدودی داشته باشد یا اصلا هیچگونه فعالیتی نداشته باشد، بایستی پلمپ دو دفتر خود را در مهلت مقرر تحویل دهد.

پلمپ-دفاتر-تجاری

دلایل رد  یا عدم پلمپ دفاتر قانونی

ناهماهنگی وعدم تطبیق مندرجات دفات با اطلاعاتی که در سیستم­ های الکترونیکی ثبت گردیده از جمله دلایلی می باشد. که موجب رد دفاتر قانونی می گردد، البته این مسئله برای اشخاصی که از سیستم های الکترونیکی به کار می روند.

 • در حالی که صاحبان کسب و کار از ماشین ها و برنامه های الکترونیکی برای ثبت دفاتر استفاده می ­کنند. عدم ارائه آیین نامه و دستور العمل کار با ماشین و نحوه کار با نرم افزار مالی در مهلت مقرر نیز موجب رد دفاتر قانونی می­ گردد
 • تأخیر در تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل در زمان مقرر و تأخیر در دفتر کل بیشتر از زمان مجاز
 • عدم تسلیم یک یا چند دفتر از دفاتر پلمپ شده به سازمان امور مالیاتی که موجب رد دفاتر قانونی می ­شود.

پیگیری پلمپ دفاتر تجاری

همه چیز از راه سامانه بطور دقیق به شما اطلاع راسانی می گردد. کد پیگیری در اختیار شما قرار می گیرد که توسط آن میتوانید پیگیری های مورد نیاز را درباره ی پلمپ دفاتر قانونی را دنبال نمایید. و نظر کارشناسان را بدانید.

پیشنهادات

پلمپ دفاتر قانونی یکی از ابتدایی‌ ترین ولی مهم‌ ترین اقدامات هر کسب و کار، برای انجام قانونی و شفاف تکالیف مالیاتی است. به طوری که پذیرش همه ی درآمدها و هزینه‌ های شرکت در گرو تایید دفاتر تجاری پلمپ شده آن است. در صورت نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر و انجام امور مربوط به تهیه و پلمپ دفاتر قانونی با کمترین هزینه تماس حاصل کنید.

گرفتن خروجی اکسل از هلو

شیوه انتقال اطلاعات از اکسل به نرم افزار هلو

گرفتن خروجی اکسل از هلو

یکی از مشکلاتی که همیشه حسابداران با آن مواجه هستند و به دنبال رفع آن و تسریع انجام امورشان هستند ورود اطلاعات کالا از اکسل به نرم افزار هلو و گرفتن خروجی اکسل از هلو است. به همین علت تصمیم داریم در این مقاله نحوه انتقال اطلاعات از اکسل به نرم افزار هلو را بطور کامل به شما توضیحات کامل را ارائه نماییم.

انتقال اطلاعات از اکسل به نرم افزار هلو

نکته ای که بایستی به آن توجه داشته باشید این است که ورود اطلاعات کالا از اکسل به نرم افزار هلو نیاز به تخصص خاصی ندارد و شما میتوانید دقیقا بر اساس مراحلی که به شما آموزش داده ایم اقدام به انتقال کالاها از اکسل به هلو کنید.

در اول بایستی بگوییم این کار دشوار نیست تنها یکسری نکات کلیدی در آن وجود دارد که بایستی زمان انتقال اطلاعات از اکسل به نرم افزار هلو توجه نمایید:

 • دقت داشته باشید فایل اکسل شما با پسوند xls ذخیره شود.
 • نام گذاری فایلها را جهت انتقال به لاتیم انجام دهید تا در حین انتقال با مشکلی مواجه نشوید.
 • در حالتی که فونت های شما بهم ریخت بهتر است به جای استفاده از “ی” استفاده کنید.

ترتیب انتقال داده

برای نحوه انتقال کالاها از فایل اکسل به نرم افزار هلو به ترتیب مراحل زیر را طی کنید:

 • در اکسل کالاهایی را با مشخصات مربوطه اضافه نمایید تا بتوانید یک جدول از کالاهای مورد نظرتان داشته باشید.
 • این فایل را ذخیره نمایید.
 • نرم افزار اکسل را باز نموده و آیتم کالا را انتخاب نمایید.
 • در پنجره باز شده گزینه ورود لیستی را انتخاب نمایید.
 • در این بخش شما میتوانید از بین گزینه های نمایش داده شده گزینه انتقال از فایل اکسل را انتخاب کرده و بعنوان کلید میانبر میتوانید CTRL + F12 را بزنید.
 • اگر پیش از این در این قسمت جدولی وجود دارد گزینه حذف لیست را انتخاب نمایید و سپس انتقال از فایل اکسل را انتخاب نمایید.
 • پنجره ای باز می شود که بایستی در این قسمت فایل اکسل مورد نظرتان را انتخاب نمایید.
گرفتن خروجی اکسل از هلو

نکته مهم درباره انتقال اطلاعات

ممکن است شما نتوانید فایل تان را بیابید که دلیل آن پسوند ذخیره شده فایل تان است. دقت داشته باشید در اکسل ۲۰۰۷ به بعد فایل اکسل بصورت XLSX. است که شما بایستی  X آخر آن را حذف نمایید تا بتوانید در نرم افزار هلو آن را پیدا کنید. پس پسوند این فایل را به صورت دستی به XLS. تبدیل نمایید.

فقط در این صورت است که نرم افزار هلو میتواند فایل اکسل شما را شناسایی نموده و آن را باز نماید.

 • وقتی برای این فایل OPEN را می زنید ستون های فایل اکسل برای شما نمایش داده می شود. در حالتی  که شیت های گوناگونی در اکسل داشته باشید میتوانید از قسمت نام شیت اطلاعاتی آن را انتخاب نمایید.
 • کاری که بایستی انجام شود این است که ستون های اکسل تبدیل به ستون های نرم افزار هلو یعنی همان ستون های متناظر شوند.
 • جهت تبدیل ستون اکسل به ستون متناظر در هلو بایستی ردیف به ردیف در این پنجره انتخاب نمایید و گزینه فلش به سوی چپ یا ورود لیستی کالا ها از فایل اکسل را انتخاب نمایید. در حالتی که می خواهید نام ستونی در نرم افزار هلو با آنچه بصورت پیش فرض تعیین می گردد تغییر نماید بایستی از منو کشویی باز شده گزینه مورد نظر را انتخاب نمایید.
 • به این ترتیب کد تبدیل به کد کالا، نام تبدیل به نام کالا، قیمت خرید تبدیل به آخرین قیمت خرید و قیمت فروش به قیمت فروش تبدیل می شود.
 • در نهایت گزینه تایید را بزنید.
 • در این حالت شما می توانید جدول اکسل را به نرم افزار هلو منتقل نمایید ولی مشکلی که وجود دارد این است که حرف “ی” در نرم افزار هلو بصورت ناخوانا نمایش داده می شود.
 • برای رفع این مشکل گزینه حذف کل لیست را انتخاب کنید.
 • مجددا اکسل را مجددا باز کنید.
 • از سربرگ Home در اکسل گزینه find & select را انتخاب نمایید و سپس گزینه replace را زده و در بخش find حرف “ی” را از کیبورد به صورت معمولی تایپ نمایید و در قسمت replace دکمه های shift + X را بزنید که در این صورت “ي” برای تایپ می شود. دکمه replace all بزنید.
 • مراحل گفته شده در قبل را مجددا تکرار کنید تا مشکل “ی” در نرم افزار هلو برطرف شود.
 • شما می توانید برای مرتب نمایش دادن کد کالا هایی که از اکسل وارد هلو شده اند و کالاهایی که به صورت دستی در هلو وارد شده اند کد کالا را در اکسل با شیوه تعریف کد کالا در هلو کد دهی کنید.

گرفتن خروجی اکسل از هلو

همان طور که می دانید از نرم افزار هلو می توانید خروجی های مختلفی داشته باشید. گرفتن خروجی اکسل از هلو به این صورت است که شما باید زمان تهیه گزارشات فاکتور، نمایش بصورت ستونی و تهیه گزارش با یکی از پسوند های مورد نظر که یکی اکسل است را انتخاب کنید. شما حتی می توانید در این بخش خروجی Text ، Excel ، HTML از نرم افزار هلو بگیرید.

مشاوره-مالیاتی-در-اهر

مشاوره مالیاتی در اهر

مشاوره مالیاتی در اهر

بیشتر موسسات و برخی شرکت های نوپا از نحوه پرداخت و قوانین مالیاتی آگاهی لازم را ندارند. در حالی که باید مالیات بپردازند و محاسبات و انجام مشاوره مالیاتی در اهر از ضروریات فعالیت اقتصادی است. برون سپاری خدمات مالیاتی از راه های کم کردن هزینه های جاری و استفاده بهینه از زمان است. چون پیدا کردن نیروی با سابقه و متخصص برای هر سازمانی سخت، زمان بر و پرهزینه است.

بنابراین راه حل مناسب بهره گیری از خدمات شرکت های خدمات مالیاتی است که با تجربه کافی در کمترین زمان خدمات مالیاتی شما را انجام خواهند داد. و مشاوره های لازم را نیز به شما ارائه خواهند داد. اما خدمات و مشاوره مالیاتی در اهر شامل چه مواردی می باشد؟ برای آشنایی با این خدمات با این مقاله همراه باشید.

تنظیم اظهارنامه عملکرد دوره مالی، مشاوره مالیاتی در اهر

اظهارنامه عملکرد دوره مالی نوعی اظهارنامه است که اشخاص حقیقی و حقوقی پس از محاسبه تمام سود و زیان خود در معاملات و رخداد های مالی آن را تنظیم می کنند و مطابق آن بایستی ۲۵ درصد سود خود را مالیات بپردازند. به این ترتیب اشخاص حقوقی که هرگونه شغل و درآمدی دارند بر اساس ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم و اشخاص حقوقی و شرکت ها طبق ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم برای انجام این قسمت از مشاوره مالیاتی در اهر باید در موعد مقرر سال مالی اقدام نمایند.

مشاوره-مالیاتی-در-اهر

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده در واقع مالیات مصرف کننده کالا است که شرکت ها و موسسات موظف هستند آن را از مصرف کننده دریافت و به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنند. نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده به این شکل است که سالانه بصورت درصدی ثابت از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود. و شامل ۲ قسمت مجزا به اسم های مالیات و عوارض می شود. که هنگام پرداخت بوسیله موسسات به ۲ حساب مجزا واریز می شود.

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده شامل ۲ قسمت است که بخش اول شامل اطلاعات فروش و صادرات و در واقع مالیات های دریافتی است. و بخش دوم شامل خرید و واردات و در واقع مالیات های پرداخت شده است. مبلغی که بایستی به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت شود مساوی با مالیات های دریافتی منهای مالیات های پرداختی می باشد. موسسات برای انجام این خدمات مالیاتی باید هر فصل اقدام نمایند و اظهارنامه را تکمیل کنند.

تنظیم لیست مالیات حقوق

تمامی افرادی که به هر نحوی مشغول به کار هستند و حقوق و مزایا می گیرند و بیمه تامین اجتماعی برای آن ها لحاظ می شود بایستی بخشی از حقوق خود را بعنوان مالیات حقوق به وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت کنند. میزان مالیات حقوق متفاوت می باشد. و در طول هر سال به کافرمایان کشور طی بخشنامه هایی ارسال می شود. و کارفرمایان موظف هستند این خدمات مالیاتی را در قبال کارکنان خود انجام دهند و مبلغ آن را از حقوق آنها کسر کنند و به حساب وزارتخانه واریز نمایند.

طبق ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم مودیان باید به صورت ماهانه این مبلغ را به حساب وزارت اقتصاد و دارای پرداخت کنند و مهلت ۳۰ روزه برای انجام این خدمات مالیاتی دارند. به طوری که در نیمه اول سال که ماه ها ۳۱ روزه می باشند پرداخت در روز سی و یکم ماه مجاز نمی باشد و مشمول جریمه می شوند. انجام این خدمات مالیاتی هم به صورت دستی هم به صورت الکترونیکی انجام می گیرد.

مشاوره-مالیاتی-در-اهر

ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم

طبق این ماده، مودیان حقیقی و حقوقی باید لیست معاملاتی خود را در آخر هر فصل به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند. مالیات بر اساس نحوه تعلق به کالاها به ۲ دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود. طبق تعریف، مالیات مستقیم مالیاتی در اهر است که پرداخت کننده نمی تواند آن را به دیگری انتقال دهد و شامل مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر دارایی، مالیات بر ارث و غیره است. مالیات غیر مستقیم با واسطه از شهروندان گرفته می شود و شامل مالیات بر واردات و معاملات و کالاها می شود.

صورت معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی در اهر

سازمان امور مالیاتی برای رعایت حال مودیان و افراد موظف به پرداخت مالیات در ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم صریحا آورده است:

 • هر شرکتی اعم از خصوصی و دولتی که معاملاتی انجام می دهد باید صورت معاملات خود را حداکثر تا یک ماه برای سازمان امور مالیاتی ارسال کند. ارسال این صورت معاملات هم به صورت دستی و کاغذی و هم به صورت الکترونیکی میسر است. مهمترین مسئله توجه به مهلت ارسال این مدارک می باشد.
 • معاملاتی که مبلغ آنها تا ۱۰ درصد میزان تعیین شده باشد جزو معاملات کوچک حساب می شوند برای انجام خدمات مالیاتی و ارسال آنها تا ۳ ماه مهلت وجود دارد.
 • مسئله مهم دیگر دریافت کارت اقتصادی و شماره آن است که از مدارک لازم هنگام ارسال صورت معاملات فصلی میباشد. بدون دریافت کارت اقتصادی هیچ مدرکی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور پذیرفته نمی شود.
 • ارسال دیرهنگام مدارک مشمول جریمه ۱۰ درصدی از معامله ای که مدرک آن دیر ارسال شده خواهد بود. همچنین استفاده از کارت اقتصادی دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی جعلی مشمول جریمه ۲۰ درصدی از مبلغ معامله خواهد شد.

مهمترین خدمات مالیاتی که مورد نیاز شرکت ها و موسسات می باشند به طور خلاصه در این مقاله به آنها اشاره شد. حال اینکه هر کدام از این موارد دارای پیچیدگی ها و تبصره های مخصوص به خود است که فقط افراد با تجربه از پس آن برمی آیند. اگر وقت کافی ندارید و یا هزینه استخدام نیروی کاربلد زیاد است به شرکت هایی که برای انجام این خدمات و مشاوره مالیاتی در اهر تخصصی شده اند مراجعه نمایید. در این زمینه می توانید با شرکت حسابداری و حسابرسی تبریز تکس در ارتباط باشید.