آخرین موعد تسلیم اظهارنامه مالیات بردرآمد مشاغل

آخرین موعد تسلیم اظهارنامه مالیات بردرآمد مشاغل و نیز ارائه فرم مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱

۳۱ خرداد ماه آخرین موعد تسلیم اظهارنامه مالیات بردرآمد مشاغل و نیز ارائه فرم مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱

صاحبان مشاغل مکلفند اظهارنامه مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی تسلیم نمایند.

همچنین صاحبان مشاغلی که شرایط مفاد دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع سال ۱۴۰۱ موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون .م.م را داشته اند می توانند نسبت به تکمیل، تایید و ارسال آن در همین مهلت قانونی (۳۱ خرداد) اقدام نمایند، در اینصورت نیازی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نمی باشد.

تاکید می شود اصلی ترین و مهم ترین شرط برخورداری از معافیت مالیاتی پایه ی ۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی سال ۱۴۰۱ برای اشخاصی که مبادرت به تسلیم اظهارنامه می نماید، “تسلیم” اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات می باشد.

برچسب ها: بدون برچسب

افزودن دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *