برگ-تشخیص-مالیات

برگ تشخیص مالیات

برگ تشخیص مالیات

برگ تشخیص مالیات یکی از اولین برگه‌ های رسمی مالیاتی صادره برای مودیان می باشد. در واقع برگه تشخیص مالیاتی کارنامه عملکرد حسابداری و مالی مودی طی دوره مالی گذشته می باشد. در این برگه نوع و میزان مالیات قابل پرداخت مطابق با گزارشات اعلامی مودی به وی ابلاغ می‌ گردد. ولی متاسفانه بعضی از مودیان به این برگه و امتیازاتی که به واسطه آن خواهند داشت، بی‌ توجه می باشند. از این رو در این مقاله از سری مقالات مالیات بر عملکرد قصد داریم شما را با برگ تشخیص مالیات و انواع آن و همچنین نحوه اعتراض به آن آشنا کنیم. با ما همراه باشید.

برگ تشخیص مالیاتی که با عناوین برگ ارزیابی عمومی مالیاتی و یا نامه برگ ارزیابی مالیاتی نیز شناخته می‌ شود، یکی از اوراق رسمی مالیاتی می باشد که طی آن سازمان مالیاتی، بعد از بررسی گزارشات مالی و اظهارنامه مالیاتی مودی و همچنین فعالیت های واقعی او مالیات محاسبه شده مودی را به وی ابلاغ می نماید.

انواع برگ تشـخیص مالیات

برگه تشخیص مالیاتی برای هر یک از انواع مالیات پرداختی مودی به صورت مجزا صادر می‌شود. بر این اساس انواع برگه تشخیص مالیاتی عبارتند از:

  • برگ تشخیص مالیات بر درآمد
  • برگ تشـخیص مالیات بر حقوق
  • برگ تشخیص مالیات تکلیفی

برگ تشخیص مالیات بر درآمد

ممیزان مالیاتی پس از بررسی درآمد ابرازی مودی در اظهارنامه مالیاتی و مطابقت آن با ترازنامه، دفاتر و اسناد و مدارک مودی و گزارش صورت معاملات فصلی او، مالیات بر عملکرد او را محاسبه و ابلاغ می‌ کنند.

برگ-تشخیص-مالیات

برگ تشـخیص مالیات بر حقوق

تمام اشخاصی که موظف به پرداخت حقوق می باشند بایستی پیش از پرداخت، مالیات متعلق را از حقوق قابل پرداخت کسر و به حساب سازمان مالیاتی واریز کنند. در حالتی که این اشخاص مالیات حقوق را پرداخت نکنند، پرداخت آن را به تعویق بیندازند و یا مغایرتی بین مبلغ مالیات حقوق قابل پرداخت و مبلغ پرداخت شده وجود داشته باشد، سازمان مالیاتی میزان مالیات و جریمه قابل پرداخت را به همراه میزان جریمه متعلق طی برگ تشخیص مالــیات حقوق به اطلاع مودیان می‌ رساند.

برگ تشـخیص مالیات تکلیفی

برگ ارزیابی مالیاتی در مورد مالیات های تکلیفی با دیگر انواع برگ تشخیص متفاوت می باشد. در حقیقت در این مورد سازمان مالیاتی، طی برگ تشخیص میزان مالیات تکلیفی قابل پرداخت مودی را به وی ابلاغ نماید.

مراحل صدور و ابلاغ برگ تشخیص مـالیات

بعد از اینکه مودی اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت قانونی ارسال کرد، ممیزان سازمان مالیاتی ظرف یک سال اطلاعات مالی و مالیاتی او را بررسی و تصمیم نهایی خود را در حوزه مالیات قابل پرداخت او در قالب برگ تشخیص مالیاتی اعلام می نمایند.

سازمان مالیاتی موظف می باشد برگ تشخیص صادره را ظرف یک ماه از تاریخ صدور، برای اطلاع مودی از مالیات قابل پرداخت خود به وی ابلاغ نماید.

نحوه ابلاغ برگ تشـخیص مالیات

با راه اندازی سامانه مایتکس، ابلاغ اوراق مالیاتی به صورت غیرحضوری و بصورت ابلاغ الکترونیکی مالیاتی انجام می گیرد. به این ترتیب که هم زمان با بارگذاری برگ تشخیص در سامانه ابلاغ الکترونیکی برگ تشخـیص مالیاتی (سامانه مایتکس) پیامکی برای مودی ارسال می‌ گردد.

به این ترتیب مطابق با دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی که طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ ابلاغ شد، در حالتی که مودی طی ۱۰ روز از تاریخ بارگذاری اوراق، آنها را مشاهده کند، به منزله ابلاغ واقعی برگه در نظر گرفته می‌ شود. ولی در حالتی که تا پایان روز دهم مودی ابلاغ را مشاهده نکنند، روز یازدهم به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره یک ماده ۲۰۳ ق.م.م در نظر گرفته می‌ شود.

مهلت پرداخت برگ تشخیص مالیات

بر اساس ماده ۲۳۹ ق.م.م، مهلت پرداخت مالیات ابلاغی در برگ تشخیص حداکثر سی روز بعد از ابلاغ اوراق می باشد. در حالتی که مودی طی این زمان مالیات خود را پرداخت نماید، ترتیب پرداخت آن را بدهد و یا به هر ترتیب اختلاف خود را با سازمان مرتفع کند، پرونده مختومه تلقی می‌ گردد.

برگ-تشخیص-مالیات

اعتراض به برگ تشخیـص مالیات

اعتراض به اوراق تشخیص مالیاتی به دو روش انجام می‌ گیرد:

  • مودی در مهلت قانونی نسبت به برگ تشخیص ابلاغی اعتراض نماید.
  • مودی هیچ اقدامی در خصوص برگ تشخیص انجام ندهد.

مودی در مهلت قانونی به برگ تشخـیص ابلاغی اعتراض نماید

مودیان مالیاتی بعد از دریافت برگ تشـخیص مالیاتی چنانچه نسبت به آن معترض باشند، بر اساس ماده ۲۳۸ ق.م.م، می‌ توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا توسط وکیل تام‌الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد کنند.

مسئول مربوط موظف است بعد از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از ۴۵ روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در حالتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا کند. در حالتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول و مودی خواهد رسید.

هر گاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را جهت رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد، بایستی مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف ارجاع کند.

مودی هیچ اقدامی در خصوص برگ تشخیص انجام ندهد

در چنین مواردی ممکن است مودی از وجود و یا محتویات برگ تشخیص مطلع نباشد. به این ترتیب مطابق با تبصره ماده ۲۳۹ ق.م.م در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات مواد ۲۰۳ و ۲۰۸ ق.م.م و تبصره‌ های آن ها به مودی ابلاغ شده و مودی هیچ اقدامی در مورد تمکین، اعتراض، پرداخت برگ تشخیص و یا مراجعه به سازمان مالیاتی انجام ندهد، در حکم معترض به برگ تشخیص شناخته می‌ شود. در این صورت پرونده امر برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌ شود.

نکته

دقت داشته باشید که روش اعتراض به انواع برگ تشـخیص مالیات اعم از اعتراض به برگ تشخیص مالیات عملکرد، مالیات تکلیفی و یا مالیات حقوق و همچنین اعتراض به ارزش افزوده به شرح مطرح شده در این مقاله می باشد.

برچسب ها: بدون برچسب

افزودن دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *