اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

امکان اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی بعد از اینکه برگ مذبور به مودی مالیاتی ابلاغ گردید وجود دارد. مودی مالیاتی می تواند نسبت به برگ تشخیص مالیاتی شخصا و یا بوسیله وکیل تام الاختیار اعتراض کند. اعتراض بایستی در فرم های مخصوص انجام شود. در این مقاله به بررسی شرایط اعتراض، نحوه اعتراض، مراحل اعتراض و… پرداخته می شود.

تعریف برگ تشخیص مالیات

مطابق با قانون مالیات های مستقیم کلیه افراد مشمول این قانون موظف می باشند. ظرف ۴ ماه بعد از پایان سال مالی، اظهارنامه مالیاتی خود را تهیه و به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود ارسال نمایند. اداره امور مالیاتی موظف است به اظهارنامه های ارسالی در مهلت مقرر قانونی (یک سال بعد از پایان مهلت ارسال) رسیدگی نماید. اظهار نظر اداره امور مالیاتی طبق رسیدگی های انجام گرفته است طی برگ تشخیص به مودیان اعلام می شود.
مودیان بعد از ابلاغ برگ تشخیص به آنها می توانند نسبت به آن اعتراض نمایند.

اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

شرایط اعتراض به برگ تشخیص

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می گردد، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد. می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا توسط وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی و یا دبیرخانه هیات های حل اختلاف مالیاتی مربط مراجعه و با تکمیل فرم های مخصوص و ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد داشته باشد.

نحوه ابلاغ برگ تشخیص مالیات

برگ تشخیص مالیات باید در نشانی قانونی به مودی ابلاغ شود. در حالتی که برگ تشخیص مالیات به علت عدم حضور مودی در نشانی قانونی یا استنکاف از دریافت آن و یا به هر علتی بصورت قانونی ابلاغ شده باشد، واحد مالیاتی مربوط مکلف است نسبت به ارسال پرونده به دبیرخانه هیات ها (حداکثر ظرف مهلت یک هفته بعد از گذشت سی روز از تاریخ ابلاغ مزبور) اقدام کند.

مراحل اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص

چنانچه مودی اعتراض خود را به اداره امور مالیاتی ارائه کند. اداره مزبور موطف است ظرف مدت سی روز از تاریخ مراجعه مودی، به موضوع رسیدگی و به یکی از اشکال زیر اتخاذ تصمیم نماید:

  • در حالتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده مودی از طرف اداره امور مالیاتی موثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص داده شود. و نظر آن اداره مورد قبول مودی واقع گردد مراتب مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و بعد از امضاء رئیس اداره امور مالیاتی مربوط و مودی و ثبت آن برای صدور برگ قطعی (حداکثر ظرف مدت ده روز )و انجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی مربوطه ارجاع می گردد.
  • اگر اداره امور مالیاتی دلایل ابرازی مودی را موثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص ندهد و نظر آن اداره مورد قبول مودی واقع شود مراتب مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و با امضاء رئیس اداره امور مالیاتی مربوط و مودی و ثبت آن ،جهت صدور برگ قطعی (حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز) و انجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی مربوطه ارجاع می شود.
  • اگر دلایل ابرازی مودی بوسیله اداره امور مالیاتی موثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص داده نشود و نظر آن اداره مورد قبول مودی واقع نگردد،مراتب مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پس از امضاء رئیس اداره امور مالیاتی مربوط و مودی و ثبت آن،(حداکثر ظرف مدت ۵ روز ) پرونده جهت درخواست تعیین وقت از دبیرخانه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ظرف همین مدت و انجام امور قانونی بعدی به واحد مالیاتی مربوطه ارجاع می شود.

در این مرحله مودی می تواند جهت احاله پرونده برای رسیدگی بوسیله هیات های حل اختلاف مالیاتی فرم اعتراض مخصوص را تکمیل و حداکثر ظرف مدت ده روز به دبیرخانه هیات های مربوطه ارائه نموده و رسید دریافت دارد.

اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

نحوه تسلیم اعتراض مالیاتی

فرم اعتراض باید توسط مودی یا وکیل یا نماینده قانونی وی تنظیم گردیده و در قبال اخذ رسید حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا دبیرخانه هیات های مربوط تسلیم شود. اداره امور مالیاتی یا دبیرخانه هیات ها مکلف هستند اعتراض مودی را در دفتر مربوط ثبت نموده و رسید ارائه نمایند.مودیان مالیاتی که اعتراض خود را از طریق پست سفارشی ارسال می نمایند تاریخ تسلیم اعتراضیه به پست،تاریخ تسلیم به مرجع مالیاتی ذیربط محسوب می گردد.

اسناد و مدارکی که باید همراه اعتراض مالیاتی ارائه شود

مودیان مالیاتی باید رونوشت یا تصویر خوانای مدارک خود را به پیوست فرم اعتراض ارائه کنند. برابری رو نوشت یا تصویر اسناد مدارک با اصل باید بوسیله دبیرخانه و یا اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی گواهی گردد.

در حالتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باشد: در این صورت برابری آن با اصل مدارک می بایست در دفتر یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران گواهی شده باشد. چنانچه اسناد و مدارک استنادی به زبان فارسی نباشد پس از ترجمه آنها توسط مترجم رسمی دادگستری و تائید مامورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران تسلیم شود.

برچسب ها: بدون برچسب

افزودن دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *