سقف درآمد برای توافق مالیات عملکرد ۱۴۰۱ صاحبان مشاغل

سقف درآمد برای توافق مالیات عملکرد ۱۴۰۱ صاحبان مشاغل

سقف درآمد برای توافق مالیات عملکرد ۱۴۰۱ صاحبان مشاغل

به استناد بند ل تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ جهت تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم در مورد معافیت مودیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور مانند نگه داری اسناد و مدارکو ارائه اظهار نامه مالیاتی به حداکثر صد برابر میزان معافیت موضوع ماده هشتاد و چهار ق.م.م افزایش یافته است.

سقف فروش کالا و خدمات صاحبان مشاغل جهت تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱ موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم

با عنایت به اینکه تبصره ماده صد ق.م.م برای عملکرد سال ۱۴۰۱ صاحبان مشاغل موضوع این تبصره در سال ۱۴۰۲ که سال اجرای این قانون بودجه می باشد.

نظر به اینکه مطابق جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ ق.م.م در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و میلیون ریال تعیین شده، بنابراین صاحبان مشاغل با درآمد کم تر از ۶۷/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می توانند با تکمیل فرم اظهارنامه عادی) از مزایای تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م ( بدون تسلیم اظهارنامه عادی) از مزایای تسهیلات تبصره یاد شده استفاده نمایند.

بر اساس تدابیر صورت گرفته،۵۶۰۰ پزشکی که به علت عدم استفاده از دستگاه کارتخوان (با گزارشات مردمی) پرونده آنها تحویل مراجع ذیصلاح شده،از تسهیلات فوق محروم خواهند بود.

برچسب ها: بدون برچسب

افزودن دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *