تنظیم-لوایح-و-دفاعیه-مالیاتی

تنظیم لوایح و دفاعیه مالیاتی

لایحه به نوشتاری گفته می‌ شود که از طرف صاحب دعوا ( چه دعاوی حقوقی چه دعاوی کیفری ) به مقام قضایی تقدیم می شود. مودیان مالیاتی نیز در دعاوی مالیاتی به منظور حضور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجع اداری نیاز به تسلیم لایحه مالیاتی برای دفاع دارند تا بتوانند از حقوق خود دفاع نمایند.

اغلب بعد از آن که ممیز مالیاتی، اسناد و مدارک شرکت را بررسی نموده و برگه تشخصیص صادر می نماید، مؤدی تا یک ماه ( سی روز) مهلت دارد. در صورتی که هر گونه اعتراض به این برگه دارد، به حوزه مالیاتی اعلام نماید. به عمل نوشتن نامه اعتراض، لایحه مالیاتی گفته می شود. مؤدی که نسبت به مالیات تشخیص داده شده است اعتراض داشته باشد، این لایحه را بصورت مکتوب و همراه اسناد و مدارک به اداره امور مالیاتی تحویل می دهد.

مؤدی نیز بعد از تحویل فرم اعتراض رسمی به حوزه مالیاتی خود، در زمانی مقرر شده بوسیله حوزه مالیاتی نسبت به دلایل و مستندات خود به دفاع از اعتراض انجام گرفته می پردازد.

اولین لایحه دفاع مالیاتی در حوزه مالیاتی به سرپرست یا سرممیز حوزه ارائه و تسلیم می گردد. اگر در حوزه مالیاتی اعتراض انجام گرفته با تفاهم مؤدی و ممیز حل و فصل شود، برگه تشخیص جدیدی صادر می شود که با ظهر نویسی به امضاء حوزه مالیاتی و مؤدی می رسد.

حال چنانچه نظر مؤدی در جلسه اعتراض، جلب نشده باشد بعد از آن پرونده مؤدی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال می شود. و دوباره تاریخی به مؤدی اعلام می شود که مؤدی بر اساس تاریخ مقرر به هیأت حل اختلاف مراجعه نموده و در آن جلسه نیز بار دیگر اعتراض خود را مکتوب اعلام می دارد. و در حقیقت لایحه مجددا تقدیم می نماید.

 

تنظیم-لوایح-و-دفاعیه-مالیاتی

نکاتی برای تحریر لایحه مالیاتی

برای اینکه لایحه دفاعیه شما اثربخشی مورد نیاز را داشته و مثمر ثمر باشد، رعایت نکات زیر را توصیه می نماییم:

( اگر بدون مشاوره با وکیل و یا مشاور متخصص امور مالیاتی تصمیم به نگارش لایحه دفاعیه دارید: )

الف) اولین گام اخذ رونوشت گزارش رسیدگی برگ تشخیص صادره از سوی حوزه مالیاتی شما می باشد. ( گزارش رسیدگی، اوراقی را گویند که گروه محترم رسیدگی نحوه محاسبه دقیق مالیات موضوع مورد بحث را در آن مرقوم نموده است.)

ب) پس از آنکه گزارش رسیدگی را به دقت مطالعه فرمودید، بایستی اظهارنامه های ارسالی خود را ( در صورت ارسال ) مطالعه کرده تا ببینید اظهار شما به چه نحوی بوده است.

ج) در حالتی که اسناد و مدارکی دال بر دفاع شما در مقابل سازمان امور مالیاتی وجود دارد، آن ها را تهیه نموده و به دقت بررسی کنید.

د) تجربه نشان داده که در اکثر مواقع، لوایح طولانی که در چندین برگه مرقوم شده است. بوسیله هیأت حل اختلاف مطالعه نمی شود. پس پیشنهاد می شود در کوتاه ترین و مفیدترین حالت، مطالب خود را عنوان و تحریر کنید.

ه) سعی کنید به یکی از مستندات زیر جهت اعتباردهی و دفاع بهتر اشاره نموده و آن را ضمیمه لایحه خود نمایید:

بخشنامه – آئین نامه – دستورالعمل – تصویب نامه – رأی شورای عالی مالیاتی 

 

تنظیم-لوایح-و-دفاعیه-مالیاتی

 

 تنظیم لایحه مالیاتی موثر

آشنایی با مراحل دادرسی مالیاتی

در مرحله اول جهت تنظیم لایحه دفاعیه مالیاتی مناسب باید اطلاعات کافی در مورد مراحل دادرسی مالیاتی وجود داشته باشد. در غیر اینصورت دفاع مالیاتی به نتایج عالی منجر نخواهد شد. یا فرصت های انجام اعتراض و ارائه لوایح دفاعیه از دست خواهد رفت که در این مورد مودی مالیاتی متضرر خواهد شد .

 آشنایی با قوانین و مقررات

در مرحله دوم برای تهیه لایحه دفاعیه مالیاتی باید آگاهی و اشراف کافی و لازم  به قوانین و مقررات مربوطه  به طور خاص قانون مالیات های مستقیم وجود داشته باشد. آشنایی با قوانین موجب تفسیر و برداشت درست از مباحث قانون می شود. به صورت حتم نقش تعیین کننده ای در دفاع درست در مراجع مالیاتی خواهد داشت. چه بسا خیلی از مودیان مالیاتی که مالیات تشخیصی ایشان اشتباه و یا نا عادلانه بوده است. اما به علت استناد های اشتباه به قوانین و تنظیم لایحه مالیاتی ضعیف نتوانسته اند از حقوق خود در سازمان امور مالیاتی دفاع نمایند.